Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun "Öğrenci Andı" kararının gerekçesi tamamlandı

Kurulun, okullarda Öğrenci Andı'nın okutulmamasına ilişkin yönetmelikle ilgili kararının gerekçesinde, yönetmelik değişikliğiyle öğrenci andının sadece okutulması uygulamasından vazgeçildiğine işaret edildi Okul kitaplarında öğrenci andına yer verilmesi kuralının halen yürürlükte olduğu kaydedilen gerekçede, Öğrenci Andı'nın, eğitim ve öğretim yönetimi ve materyali olarak kullanılmaya devam edildiği vurgulandı Gerekçede, bu konuda idarenin takdir yetkisinin bulunduğuna yer verildi

10 Haziran 2021 - 17:20
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun "Öğrenci Andı"na ilişkin yönetmelikle ilgili kararının gerekçesi yazıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'nde değişiklik yapılarak "öğrenci andı" başlıklı madde 2013'te yürürlükten kaldırılmıştı. Bu düzenlemenin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle Danıştayda açılan davada, Danıştay 8. Dairesi, ilköğretim okullarındaki "Öğrenci Andı" okutulması uygulamasını kaldıran yönetmelik hükmünü iptal etmişti.

Kararının temyiz edilmesi üzerine dosyayı görüşen Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu ise şubat ayında, 8. Dairenin kararını bozmuştu. Kurulun gerekçeli kararının yazımı tamamlandı.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun gerekçesinde, 2013'te yapılan dava konusu yönetmelik değişikliğiyle, maddenin yürürlükten kaldırılarak, Öğrenci Andı'nın ilkokullarda her gün dersler başlamadan önce okutulması uygulamasına son verildiği belirtildi.

Gerekçede, "Dava konusu yönetmelik değişikliği ile Öğrenci Andı okutulması uygulamasından vazgeçilmiş ise de Milli Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliğinin 8. maddesinin alt bendinde yer alan ilköğretim 1, 2 ve 3. sınıflarına ait kitaplarda ikinci yaprağın arka yüzünde Öğrenci Andı'na yer verilmesinin zorunlu olduğu kuralı yürürlüktedir. Bu itibarla, Öğrenci Andı, eğitim ve öğretim yönetimi ve materyali olarak kullanılmaya devam edilmektedir." tespiti yapıldı.

Atatürkçülüğe, Türklüğe ve bazı ahlaki değerlere yer veren Öğrenci Andı metninin, Anayasa'da ve 1739 sayılı Kanun'da yer alan temel ilkelere uygun olduğu konusunda taraflar arasında bir çekişme bulunmadığı vurgulanan gerekçede, "Bu itibarla uyuşmazlık, Öğrenci Andı'nın içeriğine yönelik olmayıp, meri mevzuata göre hala eğitim ve öğretim yöntemi ve materyali olarak kullanılmaya devam edilen Öğrenci Andı'nın ilkokullarda her gün dersler başlamadan önce topluca okutulup okutulmayacağına ilişkindir." denildi.

- Milli Eğitim Bakanlığının temyiz dilekçesi

Gerekçede, Milli Eğitim Bakanlığının temyiz dilekçesinde, "modern eğitimin hedefinin, sembol ve ritüellerin pekiştirilmesinin ötesinde, anlam edinimi ve bu anlamın yaşantıyla hayata geçirilerek, tutum ve değere dönüşmesini sağlamak olduğu, Öğrenci Andı'nda yer alan kavram ve değerlere, eğitim ve öğretim faaliyetlerinin içerisinde yer verilmesinin daha anlamlı, kalıcı ve davranışa dönüştürücü sonuçlar vereceği" ifadelerine yer verildiği kaydedildi.

Gerekçede, Öğrenci Andı'nın, "eğitim ve öğretim metodolojisi yönünden yapılan değerlendirme neticesinde, ilkokullarda her gün dersler başlamadan önce Öğrenci Andı okutulması uygulamasının, söz konusu kavram ve değerlerin kazandırılmasına hizmet etmediği sonucuna varılması üzerine kaldırıldığının belirtildiği" aktarıldı.

Uyuşmazlığın, Öğrenci Andı metni içeriğinden veya metninin kaldırılmasından kaynaklanmadığı ifade edilen gerekçede, "Öğrenci Andı'nın ilkokullarda her gün dersler başlamadan önce topluca okutulması uygulamasının kaldırılmasına yönelik" olduğu vurgulandı. Kurulun kararında, bu konuda idarenin takdir yetkisinin bulunduğuna işaret edildi.

Gerekçede, şunlar kaydedildi:

"Açıklamalar birlikte değerlendirildiğinde, Türk milli eğitiminin amaç ve ilkelerinin öğrencilere kazandırılması sırasında kullanılacak eğitim ve öğretim yöntemlerini ve materyallerini belirleme hususunda takdir yetkisine sahip olan davalı idarece, söz konusu takdir yetkisinin 2005 yılından itibaren dünyadaki genel eğilimlere uygun olarak benimsenen yeni eğitim ve öğretim yaklaşımı dikkate alınarak, eğitim ve öğretim materyali olarak kullanılmaya devam edilen Öğrenci Andı'nın, yalnızca derslerden önce her gün topluca okutulması uygulamasının kaldırılması yönünde kullanılmak suretiyle tesis edilen dava konusu düzenleyici işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır."